Ferietest035

bla bla bla

Den kollektive ferie

Den kollektive sommerferie er i 2015 placeret i ugerne: 28, 29, 30 og 31

I foråret 2015 indgik Helsingør Lærerforening og Helsingør kommune indgik et administrationsgrundlag med en fælleskommunal kalender for skoleåret 2015/2016.

Af den fremgår det, hvornår vores 5 ugers ferie er placeret (de gule dage - 24.december og 28-31.december i 2015, samt uge 27, 28, 29, og 30 i 2016 ) i skoleåret 2015/2016.

Du har desuden også en række arbejdsfri dage (elevernes efterårsferie (uge 42) og vinterferie (uge 7)- de grønne), hvor du kan forvente at have fri.

Endelig er der de grå dage, som enten er weekender eller helligdage, hvor du også vil have fri. Det er væsentligt at understrege, at din leder godt kan planlægge arbejde i de grønne og grå dage, men at dette er undtagelsesvis og skal planlægges i god tid. Spørg på skolen, hvis du er i tvivl.

6.ferieuge

Du skal senest 1.maj (eller senere, hvis din leder sætter fristen senere) vælge om du ønsker at afholde ferien. Hvis ikke det er tilfældet, vil du få værdien udbetalt som løn, ved udgangen af ferieåret. Det vil sige med maj-lønnen. Hver feriedag har en værdi af 0,5 % af din årsløn.

Før dette valg træffes er det relevant at vide hvordan resten af arbejdsåret foredeler sig. Dette kan ses i administrationsgrundlagets kalender. Af den fremgår det, hvornår vores 5 ugers ferie er placeret (de gule dage). Du har desuden også en række arbejdsfri dage (elevernes efterårsferie og vinterferie - de grønne), hvor du kan forvente at have fri. Endelig er der de grå dage, som enten er weekender eller helligdage, hvor du også vil have fri. Det er væsentligt at understrege, at din leder godt kan planlægge arbejde i de grønne og grå dage, men at dette er undtagelsesvis og skal planlægges i god tid. Spørg på skolen, hvis du er i tvivl.

Ønsker du at afholde 6.ferieuge også skal du vide følgende. Din årsnorm nedsættes med 37 timer, så dit nettotimetal nedskrives fra 1679,8 timer til 1643,8 timer.

Hvis du på forhånd ved, hvornår ferien skal ligge, fx uge 40, noteres denne med 7,4 timers arbejde om dagen (37 timer uge), og den resterende arbejdstid (1643,8 time) fordeles på de øvrige arbejdsuger.

Du kan holde den 6. ferieuge på et hvilket som helst tidspunkt i ferieåret. Det kan holdes som en enkelt dag af gangen eller som en hel uge. Det bestemmer du. Skolelederen kan skønne, at forholdende på skolen gør, at du ikke kan holde fri.  Der skal skønnes i hvert enkelt tilfælde og det skal vurderes sagligt, objektivt og proportionalt, hvorvidt tjenesten forhindrer feriens afholdelse.

Ved du ved skoleårets start ikke hvornår 6.ferieuge ønskes afviklet, nedskrives nettotiden også til 1643,8 time. Når du så holder fri, skal du huske du "skylder" den planlagte arbejdstid til et andet tidspunkt. Ellers får du jo ferien to gange.

Brugen af 6.ferieuge vil naturligvis også påvirke den ugentlige arbejdstid og muligheden for fleksibilitet i det daglige:

Arbejdsuger 42 42 41
Nettotimer 1679,8 1643,8 1643,8
Gennemsnitlig ugentlig arbejdstimer 40,0 39,1 40,1
Afvikling af 6.ferieuge 6.ferieuge   udbetales 6.ferieuge   afholdes i uge 7, 42 eller andre nuldage. 6.ferieuge   afholdes en af de hvide uger

I lighed med øvrig ferie, afvikles ferie med aktuel beskæftigelsesgrad. Reglerne om sygdom og ferie gælder også i forhold til den 6. ferieuge.

 

Erstatningsferie

Fra 1. maj 2012 har ansatte mulighed for at kræve erstatningsferie ved sygdom under ferie. Ændringen er sket som følge af den sidste praksis fra EU-domstolen. Den fastslår, at alle har krav på minimum 4 ugers ferie i hvert ferieår, hvis der har været beskæftigelse i hele optjeningsåret.

De ændrede regler betyder, at ansatte, der har optjent fuld ferie (dvs. 25 dage), og som bliver syge under ferie har ret til erstatningsferie efter 5. sygedag. Det vil sige, at de første 5 sygedage under ferie for en fuldtidsansat ikke giver ret til erstatningsferie. Det hænger sammen med, at EU kravet om ferie kun vedrører 4 uger.

Har den ansatte optjent mindre end 25 dages ferie, har vedkommende ret til erstatningsferie efter et forholdsvis mindre antal sygedage. Er der fx optjent 20 feriedage indtræder retten efter 4 sygedage i ferieåret (20 * 1/5).

Hvis den ansatte ønsker at gøre brug af sin ret til erstatningsferie, skal vedkommende meddele sygdommen til arbejdsgiveren efter de regler, som i øvrigt gælder for sygemelding i ansættelsesforholdet, hvilket normalt vil sige ved arbejdstids begyndelse, som på en normal arbejdsdag. Det betyder, at en ansat, som bliver syg under ferie, skal give arbejdsgiveren besked om sygdommen, også selvom lønmodtageren opholder sig i udlandet. Kommer meddelelsen fx først på 3. sygedag, vil erstatningsferie først indtræde ved 8. sygedag.

Der kan dog forekomme helt særlige omstændigheder, som gør, at lønmodtageren ikke er i stand til at melde sygdommen til arbejdsgiveren på sygdommens første dag. Der kan fx være situationer, hvor den ansatte kommer ud for en ulykke, svær tilskadekomst eller lignende, og derfor er ude af stand til at melde sig syg. Her vil pågældende have ret til erstatningsferie fra sygdommens 6. dag. Det vil bero på en vurdering i det konkrete tilfælde.

For at få ret til erstatningsferie skal den ansatte dokumentere sygdommen overfor arbejdsgiveren. Som udgangspunkt skal der fremvises lægelig dokumentation fra 1. sygedag. Den ansatte skal selv afholde udgiften til den lægelige dokumentation.

Lægelig dokumentation kan efter de gældende regler være friattest eller anden betryggende lægelig dokumentation, som fx journaludskrift fra sygehus eller lignende. Opholder den ansatte sig i udlandet, vil vedkommende kunne få en erklæring fra en læge i udlandet, der som minimum skal indeholde tilsvarende betryggende dokumentation for sygdommen.

Arbejdsgiveren kan undlade at stille krav om lægedokumentation for ret til erstatningsferie.

Har den ansatte ikke været ansat hos samme arbejdsgiver i hele ferieåret, kan det være vanskeligt for arbejdsgiveren at vide, hvor mange gange vedkommende har været syg under ferie i ferieåret. I de situationer er det den ansatte, der skal dokumentere, om retten til erstatningsferie indtræder fra 1. sygedag.

Retten til erstatningsferie ved sygdom opstået før 1. feriedag er ikke ændret.

Det er en ændring af ferieloven, der er sket. Kommunalt, regionalt og statsligansatte er ikke omfattet af ferieloven, men er omfattet af en ferieaftale. Ferieaftalerne kan ikke fravige ferielovens ufravigelige regler og den nye regel om erstatningsferie er ufravigelig.

Reglen vil derfor snarest blive implementeret i ferieaftalerne.


HLF har opfordret til, at de enkelte skolers ledelse melder klart ud vedr. sygemelding under ferieperioder. Spørg din TR, hvis du er i tvivl.

Har du spørgsmål til afviklingen af ferie, så skriv til os på 035@dlf.org

God ferie :)

Principprogram